Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Teoretické vyučování

Odborný výcvik

Jídelna

Domov mládeže

Sportovní a zájmové aktivity

Výchovné poradenství

 

 

ŽÁCI A RODIČE > TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ - ŠKOLA

PŘEHLED MOŽNOSTÍ FINANČNÍ PODPORY    STIPENDIUM    PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ    LEGISLATIVA    FOTOGALERIE


Rozsáhlé objekty teoretického vyučování byly zprovozněny v roce 1989. Nachází se zde 64 učeben, kabinety a laboratoře. Škola disponuje odbornými učebnami, jako jsou například laboratoře pro měření elektro, rýsovny, písárny, počítačové učebny a učebny pro výuku jazyků.

Hardwarové a softwarové vybavení je na velmi dobré úrovni. Studenti pracují, kromě jiných, i s takovými programy, jako konstrukční CADKEY, SURFCAM, SolidWorks, nebo program pro projektování objektů pozemního stavitelství Allplan, účetní a grafické programy, apod..

Žáci mají možnost využívat konzultačních hodin, kde se mohou zdokonalovat ve znalostech ovládání těchto programů a mohou si též zakoupit školní verze.

Z cizích jazyků vyučujeme jazyk anglický, německý, francouzský a ruský.

Na naší škole působí FIKTIVNÍ FIRMY pod vedením pedagogů Ing. Markéty Vintrové a uč. Kamily Knotkové. Naše škola postupně vybavuje další učebny novým zařízením tak, aby splňovaly standardy EU a poskytovaly stále lepší podmínky a prostředí nejen žákům ke studiu, ale i pedagogům k výchovně vzdělávací práci.


 Konzultace je nutné předem dohodnout s vyučujícím


Volitelné předměty

Nepovinné předměty

V oborech  elektrotechniky

 • Práce s počítačem

 • Dějepis

 • Základy ekologie

 • Stroje a zařízení

 • Automatizační zařízení

 • Elektronická zařízení a elektrické pohony

 • Elektroenergetika

 • Elektrické stroje a přístroje

 • Elektrická zařízení

 • Informační technologie a automatizace


V oborech stavebnictví

 • Právní předpisy a požární bezpečnost staveb

V oborech strojírenství

 • Strojírenství

 • Deskriptivní geometrie

 • Programování

 • Cvičení z matematiky

 • Konverzace v CJ

 • Dopravní zeměpis

 • Základy práva

 • Marketing

 • Management

 • Elektrotechnika

 • Výpočetní technika

 • Konverzace  cizích jazyků

 • Informační technologie

V oborech elektrotechniky a stavebnictví

 • Cvičení z matematiky


V oborech strojírenství

 • Cvičení z fyziky

 • Konverzace v cizím jazyce CJN, CJA)


Motivační programy pro střední školství v Ústeckém kraji

Stipendium >>

Příspěvek na dojíždění >>

 


Legislativa

zákony vyhlášky nařízení

140/1968 Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání

47/2005 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

230/1991 Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečen

48/2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

442/1991 Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ukončování studia ve středních školách a učilištích

54/2005 Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

108/2001 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty (Úmluva č. 135)

55/2005 Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

561/2004 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

64/2005 Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

562/2004 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

65/2005 Vyhláška, kterou se stanoví členění normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

563/2004 Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

671/2004 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

72/2005 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

689/2004 Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

10/2005 Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání

12/2005 Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

75/2005 Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

13/2005 Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

84/2005 Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

14/2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání

107/2005 Vyhláška o školním stravování

15/2005 Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

108/2005 Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

16/2005 Vyhláška o organizaci školního roku

317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

17/2005 Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

364/2005 Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

33/2005 Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

379/2005 Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

 

 

 

PŘEHLED MOŽNOSTÍ FINANČNÍ PODPORY
               
INSTITUCE NÁZEV CÍLOVÁ SKUPINA KONTAKT ČÁSTKA PODMÍNKA TERMÍN více info
               
První mostecká, a.s. Nadace student studenti SŠ a VŠ formulář na www.prvnimostecka.cz nebo ve vrátnici v sídle PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. (Stavbařů 32, Most Velebudice) nebo v informační recepci Magistrátu města 1500 Kč/měsíc ekonomická slabost (potvrzeí o přijímaných soc.dávkách) a trvalé bydliště na území bývalého okresu Most, denní studium a max.průměr 2,0 (předchozí šk.rok + 1.pololetí letošního šk.roku). žádost se podává do poloviny května 2014; adresa : NADACE STUDENT, Stavbařů 32, 434 01 Most  Mgr. Petra Burdová;asisitentka nadace Markéta Vitoušová (tel. 476103215, 722554086; email:vitousova@prvnimostecka.cz
               
Člověk v tísni, o.p.s. Retrostipendium   Bc.Tereza Hrdinková; 777 787 969   maximálně 20%zameškaných hodin, žádná pětka na vysvědčení, jednička z chování, alespoň jeden z rodičů má pouze základní vzdělání, žádná neomluvená hodina, žádná čtyřka z odborného předmětu   Bc. Andrea Hříbalová
      Petr Mati; 777 787 372; petr.mati@clovekvtisni-cz        
               
MPSV (dle daného bydliště) mimořádná okamžitá pomoc žáci a žákyně, jejichž rodiče pobírájí dávky v hmotné nouzi     dávky a jejich výplata v bodě č.5 na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/5#djp    Mgr. Petra Burdová
               

 


FOTOGALERIE


t ZPĚT

p NAHORU

   

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 24.09.2015 09:45:23