Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Tel: (+420) 476 137 111, e-mail: sstmost@sstmost.cz

 

p PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH

Home

Kde nás najdete

Ke stažení

Kontakty

ŠKOLA

STUDIUM

PRO ŽÁKY A RODIČE

SPORTOVNÍ AREÁL

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTY

OSTATNÍ ČINNOSTI

Projektová činnost školy

OP VK
EU pomáhá školám

OP VK
Active Citizens

OP VK UNIV 3

OP VK
Mechatronika

Projekty
programu Cíl 3

Archiv starších
projektů

 

PROJEKTY > PROJEKTOVÁ ČINNOST ŠKOLY

Projekty


 

LOGO PROJEKTU

Související odkazy:

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz 

Název projektu: Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě

Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/68.00148

Doba trvání projektu: 01. 03. 2014 - 02/2015, prodlouženo do 30. 06. 2015

Cíl projektu: Účelem projektu bylo vytvořit takové technické zázemí, které umožní posílení teoretické i praktické složky výuky, iniciovat vyšší zapojení firem a zaměstnavatelů do výuky a upravit výuku tak, aby žáci získali požadované konkrétní praktické zkušenosti požadované od zaměstnavatelů. Vybavení, technické pomůcky, stroje a nástroje, které byly pořízeny v rámci realizace předkládaného projektu, spočívaly především v nákupu nářadí, měřících prostředků a strojových prostředků pro dílny praktického vyučování a v pořízení nábytku, učebních pomůcek, laboratorních prostředků a dalšího zařízení pro teoretické vyučování.

Realizací projektu škola zkvalitnila přípravu žáků pro vstup na trh práce tak, aby mohli reagovat na současné nároky zaměstnavatelů a splňovat jejich požadavky. Bylo pořízeno moderní vybavení do specializovaných učeben oborů školy, které umožní kvalitativní výstupy ve vzdělávacím procesu. Při dnešní rychlosti rozvoje techniky - zejména v oblasti komunikací, počítačové a spotřební techniky je pro odbornou, technicky zaměřenou školu, velice důležité neustále rozvíjet technické vybavení v souladu s tímto trendem.

Bylo posíleno takové technické zázemí, které umožní posílení teoretické i praktické složky výuky, iniciovat vyšší zapojení firem a zaměstnavatelů do výuky a upravit výuku tak, aby žáci získali požadované konkrétní praktické zkušenosti požadované od zaměstnavatelů.

Škola realizací projektu získala vybavení jako je nový nábytek, notebooky, televize, interaktivní a keramické tabule, dataprojektory, sportovní pomůcky, přístroje a nářadí do dílen praktického vyučování, mikroskopy a stavebnice, maketu koně apod.

Dne 9. 6. 2014 došlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany žadatele a dne 10. 6. 2014 došlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany ŘO.  Projekt byl dvouetapový, aktivity byly členěny do 3 fází.  

Přípravná fáze: 09/2013 – 12/2013: Příprava podkladů pro žádost o schválení plánované realizace a spolufinancování projektu na Krajský úřad Ústeckého kraje; - vypracování studie proveditelnosti, byla zpracována externím dodavatelem před podáním žádosti na ROP Severozápad; - vypracování žádosti žadatelem pro podání žádosti na ROP Severozápad.  

Realizační fáze: 3/2014 – 7/ 2015: Realizace výběrových řízení na dodavatele moderních technologií a nábytku do výuky odborných předmětů podle metodiky ROP Severozápad; - publicita projektu; - administrace projektu podle podmínek dotačního programu, zpracování průběžných zpráv a zprávy závěrečné.

Provozní fáze: od  8/2015:  Tato fáze byla zahájena po ukončení projektu, tzn. po kompletním vybavení a modernizaci výukových prostor a dílen praktického vyučování.

Článek k projektu:

V březnu 2014 začala Střední škola technická v Mostě realizovat projekt „Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě“, pod číslem CZ.1.09/1.3.00/68.00148. Tento projekt byl financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.  Obecným cílem projektu byla kvalitní, moderní a dobře vybavená infrastruktura pro vzdělávání s regionálním významem. Konkrétním cílem projektu je posílení vzdělávací kapacity SŠT v Mostě vybavením učeben moderním nábytkem a moderními vyučovacími pomůckami v rámci teoretické i praktické výuky. Při dnešní rychlosti rozvoje techniky – zejména v oblasti komunikací, počítačové a spotřební techniky je pro odbornou, technicky zaměřenou školu, velice důležité neustále rozvíjet technické vybavení v souladu s tímto trendem. Účelem projektu bylo vytvořit takové technické zázemí, které umožní posílení teoretické i praktické složky výuky, iniciovat vyšší zapojení firem a zaměstnavatelů do výuky a upravit výuku tak, aby žáci získali konkrétní praktické zkušenosti požadované od zaměstnavatelů. Moderní vybavení spočívá v pořízení učebních pomůcek a nábytku pro učebny teoretického vyučování a v nákupu technických pomůcek a technických zařízení pro vybavení dílenských prostor praktického vyučování. Projekt byl úspěšně ukončen ke dni 31. 7. 2015.

            Slavnostní návštěva zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje v osobě Mgr. Martina Kliky realizátorovi projektu potvrdila, že pořízení nového inovativního technického vybavení,

v podobě nových učebních pomůcek, strojů, nástrojů a zařízení vede k tolik potřebné kvalitní orientaci žáka v oblasti moderních technologií v daných oborech a následně ke zvýšení jeho uplatnitelnost na regionálním trhu práce. Mgr. Martin Klika si osobně prohlédl vybavení učeben teoretického i praktického vyučování a pohovořil s mistři odborného výcviku o přínosech takovéto inovaci ve výuce.

            Realizátora projektu potěšila další slavnostní návštěva zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje v osobě paní Jany Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje,
s kompetencemi pro oblast školství, mládeže a sportu a Ing. Rudolfa Junga, předsedy Okresní hospodářské komory v Mostě. Ocenili snahu všech, kteří se na realizaci projektu podíleli. Prohlídli si nově vybavené učebny moderním nábytkem a moderními vyučovacími pomůckami v rámci teoretické i praktické výuky. Paní Vaňhová ohodnotila přínos realizace tohoto projektu, kterým je bezpochyby kromě faktů, o kterých se zmiňoval pan Mgr. Martin Klika, také zvýšení šancí žáků naší školy úspěšně pokračovat v dalším vzdělávání či se úspěšně uplatnit na trhu práce a tak následně snížit rizika sociálního vyloučení žáků naší školy z důvodu nízké úrovně potřebných relevantních dovedností pro potřeby regionálního trhu práce a posílení a zlepšení jejich sociálního postavení.

            Děkujeme za vyjádřenou podporu a věříme, že Střední škola technická v Mostě bude nadále kráčet cestou zvyšování kvality vzdělávání s ohledem na budoucí uplatnění našich žáků na trhu práce.

 

 


 

Projekt „Realizace energeticky úsporných opatření objektů SŠT v Mostě“ v rámci 50. výzvy OPŽP, prioritní osa 3

Doba trvání projektu: 14.4.2014 - 1.9.2015 (přípravná fáze od 15.5.2013)

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19292

Výdaje projektu:  42 634 227, 95Kč

Výše dotace: 27 164 366,10 Kč

Více ZDE


 

Projekt „Praktické získávání odborných dovedností a zkušeností v zahraničí“ v rámci projektu mobilit Erasmus +

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000906

Doba trvání projektu: 1.9.2014 - 31.8.2016

Celkové výdaje projektu:  46 676,00 EUR

Více ZDE

 


 

Projekt „Přeshraniční prevence drogové kriminality - Prevence bez hranic“ v rámci Česko-německého fondu budoucnosti 

Realizace projektu úspěšně ukončena k 30.6.2015. 

Více ZDE

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Číslo projektu:

Doba trvání projektu: 1.11.2014  - 30.6.2015

Celkové výdaje projektu:  160 000,00 Kč

Více ZDE

 

POZOR! Brožura jako výstup z projektu „Přeshraniční prevence drogové kriminality - Prevence bez hranic“„, realizovaného za pomoci Česko-německého fondu budoucnosti (německý název projektu „Grenzüberschreitende Prävention der Drogenkriminalität (Prävention ohne Grenzen)“

 

Studenti Střední školy technické, studenti z Gymnázia Marienberg a studenti z Gymnázia Thomase Manna vytvořili na základě poznání a povědomí studentů o  problematice drog a na základě jejich  samotného a konkrétního zapojení do řešení dané problematiky závěrečnou publikaci o projektu, která bude šířit výstupy a výsledky projektu dál na jiných školách v daném regionu.

ZDE

 

Projekty v udržitelnosti - školní rok 2014-2015

 

Udržitelnost projektu: „KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji

http://www.sstmost.cz/images/opvk_iq_industry_m.JPG

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Zkrácený název projektu: KARIÉRA

Doba trvání projektu: od 1.8.2008 do 31.7.2010

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Rozvojové partnerství bylo složeno z 6 základních a 6 středních škol Ústeckého kraje:

Hlavním cílem projektu bylo je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.

Hlavní aktivity projektu se soustředily na provedení komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí. Další klíčové aktivity se zaměřily na vytvoření speciálního poradenského a tréninkového pracoviště pro „ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální struktury spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná pracoviště, organizace státní správy a samosprávy) k založení systémové koordinované péče o cílovou skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro cílovou skupinu a jejich pilotní ověření.

Výstupem těchto aktivit byly pilotně ověřené poradenské programy, fungující poradenská pracoviště u partnerských organizací, dále poradenské a tréninkové pracoviště s krajskou působností u předkladatele projektu, ale i nově vytvořené regionální partnerství fungující na principu společného rozhodování jako základny pro další rozvíjení nastaveného systému kariérového poradenství v Ústeckém kraji.

 Byly zrealizované aktivity v rámci 4. monitorovací zprávy o udržitelnosti.

 

Ukončené projekty

 

Active Citizens
Zapojení do projektu v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Více 
ZDE


EU pomáhá školám
Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Více ZDE

UNIV 3

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost -  Podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
Více 
ZDE


Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ
Partnerský projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Více ZDE

 


t ZPĚT

p NAHORU

 

t ZPĚT

p NAHORU

Najdete nás také zde >> stredniskoly.eu   stredniskoly.cz   infoabsolvent.cz


Copyright © 2006-2014 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.

Poslední aktualizace 26.10.2015 09:35:34